http://eec.bncc.ac.th

ฐานข้อมูลบุคลากร(เอกชน)

จังหวัดสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ฉะเชิงเทราเทคโนโลยีศรีวรการ12012
ฉะเชิงเทราเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา13013
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์12113
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลาม303
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า101
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ14014
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม505
ฉะเชิงเทราพณิชยการฉะเชิงเทรา909
ชลบุรีเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี13013
ชลบุรีวิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ36339
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี8311
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ16117
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง38341
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ30030
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา69170
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา35338
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง47047
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ20525
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)2717278
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี34034
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ13013
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ17017
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค16117
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย22022
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ27330
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ11011
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ20020
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี54155
ชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ18018
ชลบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี9110
ชลบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา14317
ระยองโปลีเทคนิคระยอง22325
ระยองเทคโนโลยีไออาร์พีซี1120112
ระยองวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ17017
ระยองวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ24125
ระยองวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ39039
ระยองวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช19019