http://eec.bncc.ac.th

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

EEC

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ดูรายละเอียด
สถานศึกษา 54 แห่ง
ผู้สำเร็จการศึกษา 27,769 คน
แผนที่ ศูนย์ประสานงาน EEC

S-Curve

First S-Curve & New S-Curve

ดูรายละเอียด
First S-Curve 5 กลุ่ม
New S-Curve 5 กลุ่ม

DVE

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ดูรายละเอียด
ทวิภาคี 35 สาขาวิชา

HR

บุคลากรทางการศึกษา

ดูรายละเอียด
รัฐบาล 2,242 คน
เอกชน 1,099 คน